eerste contact

 

EERSTE RAADPLEGING BIJ DE SPECIALIST

Wanneer U voor de eerste keer op raadpleging komt bij de geneesheer-specialist mag U niet vergeten enkele documenten  mee te brengen

In de eerste plaats is het zinvol om de verwijsbrief van de arts of de tandarts af te geven. Het is tevens zinvol eventuele recente radiografies mee te brengen.

Van groot belang is ook een lijstje te maken van de medicatie die U inneemt. Het is belangrijk voor de MKA-arts (mond-kaak-aangezichtschirurg, ook genoemd stomatoloog, mondarts, kaakchirurg) te weten welke medicatie U gebruikt bij het plannen van een operatieve ingreep (bv. bloedverdunners). Maar ook zal de geneesheer-specialist MKA rekening houden met de medicatie die U reeds inneemt, wanneer bijkomende medicatie noodzakelijk blijkt. Tenslotte kunnen medicamenten zélf soms de oorzaak zijn van bepaalde mondletsels. Reden genoeg om zeer precies aan te geven wélke medicatie U gebruikt en in welke dosis.

Daarnaast mag U niet vergeten aan te geven voor welke ziekten U in behandeling bent of bent geweest. Is er een hartaandoening aanwezig waarbij bepaalde voorzorgen moeten genomen worden in geval van een operatieve ingreep (endocarditis-profylaxis)? Lijdt U aan hoge bloeddruk, suikerziekte?

Een zeer nuttige vragenlijst om in te vullen en steeds bij te hebben wanneer U voor een eerste maal bij een geneesheer-specialist gaat vindt U op de pagina met betrekking tot het pre-operatief onderzoek: MRRA.

zelfs als U voor een tandheelkundig probleem verwezen wordt is het nuttig  een antwoord te kennen op volgende items: medicatie?operaties?ziektebeelden?allergies? 
ImageHTML_136_debauve.jpg

Zijn er allergieën bekend? Indien dit het geval is, dient U Uw allergie-kaart bij te hebben.

Bent U ooit eerder geopereerd geweest? In welk jaar? Hoe is dit verlopen?

Best noteert U deze gegevens op een blad papier thuis of op de MRRA-vragenlijst en geeft U dit af tijdens de eerste raadpleging.
Veelal wordt tijdens een eerste raadpleging een dossier opgemaakt en vindt er een eerste evaluatie plaats aan de hand van een klinisch onderzoek en aan de hand van radiografies van de kaakbeenderen.

EditorImage_136_12jarigeopg.jpg

Deze radiografie van de kaakbeenderen noemt een orthopantomogram. Heel wat beenderige structuren van het gelaat kunnen hiermee goed bestudeerd worden. Ook grote tandafwijkingen kunnen hiermee opgespoord worden. Voor het opsporen van kleine tanddefecten en cariës is een dergelijke overzichtsopname evenwel niet geschikt. Ook afwijkingen van de weke delen en de spieren of ligamenten kunnen hiermee niet opgespoord worden. De gedachtegang dat met een dergelijke RX-foto alléén de arts kan zien waar iemands pijn ontstaat is dan ook niet juist.

EditorImage_136_waardelozeOPG.jpg

Denk eraan: alle metaal in het onderzochte gebied zal méé geprojecteerd worden op de röntgenfilm. Een illustratief voorbeeld ziet U hier: de prothese in de bovenkaak, de twee oorbellen die ontdubbeld voorkomen bovenaak in het beeld (in totaal zie je dus 4 oorbellen) en een halssnoer. Vergeet dan ook niet voor een radiografie bij de mond-, kaak- en aangezichtschirurg de prothese uit te laten, de oorbellen en de halsketting te verwijderen.

In sommige gevallen zal het ook noodzakelijk zijn "afdrukken" te nemen om een modelstudie te kunnen doen van het gebit. Er wordt dan een speciale lepel gevuld met een pasta. Deze wordt over de tanden ingebracht en ter plaatse gehouden tot de pasta hard wordt na een twintigtal seconden. Deze afdruk wordt in het laboratorium uitgegoten in gips. Zo ontstaat een gipsmodel, dat toelaat om de tand- en kaakstand te bestuderen buiten de mond.

EditorImage_136_Gipsmodel2.jpg

Het gipsmodel dat U hier afgebeeld ziet toont een erg weinig ontwikkelde bovenkaak. De onderkaak is normaal ontwikkelt en de onderste tanden staan ver vóór de bovenkaak. In overleg met de verwijzende tandarts-orthodontist zal de mond-, kaak- en aangezichtschirurg een behandelingsplan opstellen om dit probleem op te lossen. Vaak zal hiervoor een gezamenlijke behandeling noodzakelijk zijn bestaande uit orthodontie en een operatieve kaakcorrectie.

Wanneer de chirurg bijkomende informatie wenst,die hij niet kan verkrijgen via een orthopantomogram of kleinere tandradiografies, zal hij de patiënt soms sturen voor een CT-scan. Met dit onderzoek kunnen zéér selectieve doorsneden gemaakt worden doorheen de gelaats- en kaakbeen-structuren. Zowel letsels aan de weke delen als aan de beenderen kunnen hiermee zeer mooi aangetoond worden.

EditorImage_136_beperkte%20dentascan.jpg

Een voorbeeld van een CT-scan die een ingesloten hoektand in de onderkaak mooi weergeeft.


PREMIERE CONSULTATION CHEZ LE SPECIALISTE

Lors de votre première visite chez le spécialiste, n'oubliez pas d'apporter certains documents.En premier lieu il ne faut surtout pas oublier d'apporter la lettre d'introduction du médecin ou du dentiste. Il ne faut pas non plus oublier d'apporter les radiographies récentes éventuelles.Il est aussi important d'apporter une liste des différents médicaments que vous prenez. Il est intéressant pour le stomatologue (médecin dentiste, chirurgien maxillo-facial) de connaître votre médication lors de la planification d'une intervention chirurgicale (par ex. anticoagulants).

Mais le stomatologue tiendra également compte des médicaments que vous prenez actuellement lorsque des médicaments supplémentaires sont nécessaires. De plus certains médicaments peuvent être la cause de certaines lésions dentaires. Raison pour laquelle il faut indiquer très précisément quels médicaments vous prenez et en quelle quantité.

Il faut également indiquer pour quelles  maladies vous êtes en traitement ou de quelles maladies vous avez souffert. Y a-t-il une affection cardiaque pour laquelle certaines précautions doivent être prises dans le cas d'une intervention chirurgicale (endocarditis-profylaxis)? Souffrez-vous d'une tension artérielle élevée, de diabète?Vous retrouvez un questionnaire très utile à remplir et à remettre lors de la première visite chez le médecin-spécialiste à la page ayant trait à l'examen pré-opératoire: MRRA.

même si vous êtes adressé pour un problème dentaire, il est intéressant de connaître vos items: médication?opérations?aperçu médical?allergies?
EditorImage_563_debauve%20preoperatief%2

  
  
Des allergies sont-elles connues? Si cela est le cas, il faut apporter votre carte d'allergies.

Avez-vous déjà été opéré ? En quelle année? Cela s'est-il bien passé?

De préférence vous notez ces données sur une feuille de papier ou sur le questionnaire MRRA que vous remettez à la première consultation.En général lors de la première consultation, un dossier est établi sur base d'une première évaluation après un examen clinique et sur base de radiographies de la mâchoire.  

EditorImage_136_12jarigeopg.jpg

radiographie de la mâchoire :un orthopantomogram

Cette radiographie de la mâchoire est appelée un orthopantomogram. Elle montre toutes les structures osseuses de la face. Les grandes déviations dentaires peuvent également être détectées. Pour la détection de petits problèmes dentaires et de caries une telle radiographie n'est pas utile. Des anomalies des tissus mous, des muscles ou des ligaments ne peuvent pas non plus être détectées par une telle radiographie. Le raisonnement que le médecin peut voir sur base d'une simple radiographie où quelqu'un a mal est donc également faux.    

EditorImage_136_waardelozeOPG.jpg

Pensez-y: tout métal dans le dentier examiné sera également visible à la radiographie. Vous voyez ici un exemple illustré: la prothèse dans la mâchoire supérieure, les deux boucles d'oreille qui apparaissent doublement sur l'image (au total vous voyez donc 4 boucles d'oreille) et un collier. N'oubliez donc pas lors de la radiographie chez un chirurgien maxillo-facial d'enlever votre dentier, vos boucles d'oreille et votre collier.

Dans certains cas, il sera nécessaire d'effectuer une  "empreinte" pour exécuter un moule de la denture. Pour se faire, une cuillère spéciale est empreinte d'une pâte. Celle-ci est enduite autour des dents et sera gardée jusqu'à ce que la pâte devienne dure après une vingtaine de secondes. Cette empreinte sera ensuite exécutée en plâtre en laboratoire. Ainsi il existe un modèle en plâtre qui permet d'étudier l'état des dents et de la mâchoire en dehors de la bouche.

EditorImage_136_Gipsmodel2.jpg

Le modèle en plâtre que vous voyez ci-dessus montre une mâchoire supérieure sous-développée. La mâchoire inférieure est normalement  développée et les dents du bas se trouvent loin devant la mâchoire supérieure. En concertation avec l'orthodontiste, le chirurgien maxillo-facial proposera un traitement afin de résoudre ce problème. En général un traitement commun sera nécessaire d'orthodontie et d'une correction chirurgicale de la mâchoire.

Si le chirurgien a besoin d'informations complémentaires qu'il ne peut obtenir via un orthopantomogram ou par des plus petites radios des dents, il enverra parfois le patient faire un scanner CT. Par cet examen, on peut faire des découpes très sélectives à travers les structures osseuses de la face et de la mâchoire. Celui-ci permet de détecter très clairement des affections aux tissus mous et aux os.

EditorImage_136_beperkte%20dentascan.jpg

Exemple d'un scanner CT qui montre clairement une canine incluse dans la mâchoire inférieure.